CASA AM

Canvi d’ús d’una antiga nau industrial a habitatge

/ 2018/ Client: Privat / Sabadell / Fotos: José Hevia / Arquitectura tècncia: The Hall Studio /

Canvi d’ús d’una antiga nau industrial a habitatge. On aquesta  es rehabilita,  reforma estructuralment i es recupera aquells valors formals destacables, per a poder acollir el nou programa d’habitatge. Mitjançant ínsules de fusta d’avet es resol tot aquell programa domèstic més determinat, per deixar la resta del volum lliure de la nau per acollir tota aquella part del programa funcional domèstic més indeterminat.

Cambio de uso de una antigua nava industrial a vivienda. La nave se rehabilita, reforma estructuralmente y se recuperan todos aquellos valores formales destacables, para poder acoger el nuevo programa de vivienda. Mediante ínsulas de abeto se resuelve toda aquella parte del programa doméstico más determinado, para dejar el resto del volumen libre de la nave para acoger el resto de programa funcional doméstico más indeterminado.